Page 12 - Czas przeczytać biblię
P. 12

O  podróż, którą wykradniesz innym sprawom i  innym zaję-
ciom, w której zaznasz zmęczenia i porażek, ale w której spełni się
słowo wielkiego proroka Izajasza (55,10-11)2:

    Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam
    nie powracajÄ…, dopĂłki nie nawodniÄ… ziemi, nie uĹĽyĹşniÄ…
    jej i  nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla
    siewcy i  chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi
    z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw
    nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego
    posłannictwa3.

 To prawda. Pamiętaj, ilekroć zdołasz otworzyć tę księgę, zawsze
przyniesie to skutek, pragnienie Boga, które się spełni w twoim
życiu. Musisz tylko spróbować!

 Szalona podróż zrodziła się z  pomysłu mego przyjaciela, ks.
Giovanniego Di Michele, który zwrócił się do mnie z zaprosze-
niem, bym przygotował wideo wprowadzające dla każdej z  73
ksiąg Biblii, uznawanych w  Kościele katolickim za natchnio-
ne4. W  ten sposób powstała seria filmów, które można oglądać
w serwisie YouTube Federico Tartaglia – Bibbia 73 oraz na stronie

2  Jedynie w tym miejscu wskazuję rodział i werset biblijnego cytatu. W książ-
ce nie podaję odsyłaczy liczbowych, aby nie zachęcać do lektury „wyrywkowej”
i aby czytelnik swobodnie mógł je znaleźć poczas ciągłej lektury tekstu biblijne-
go.
3  Ten i kolejne cytaty, jeśli nie podano inaczej, za: Pismo Święte Starego i Nowe-
go Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów
polskich z  inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. V, na nowo opracowane
i poprawione, Pallotinum, Poznań 2016 – Biblia Tysiąclecia 2016 – przyp. tłum.
4  Porządek, w jakim czytałem księgi i w jakim o nich opowiadam, jest zgodny
z Biblią TOB [przekładem ekumenicznym Biblii, przyp. tłum.], która oddaje ko-
lejność Biblii hebrajskiej w przypadku Starego Testamentu, z drobnymi odstęp-
stwami, na jakie sobie pozwoliłem, aby zachować chronologię opisywanych wy-
darzeń (np. dla Księgi Rut) albo by lepiej rozwinąć wywód (jak na końcu, kiedy
umieściłem trzy Listy św. Jana bliżej Apokalipsy).

14	 PROLOG
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17